ख्यः

(Redirected from अंगण)

ख्यः धागु भूगोलय् समथर भूमि दूगु पृथ्वीया भूभाग ख। जाउलाख्यः, तुदिख्यः/तिनिख्यः, फुसिंख्यः, बुरांख्यः, भुइख्यः, भुरांख्यः, लगंख्यः आदि स्वनिगःया थीथी ख्यःत ख।

लिधंसाEdit