अल्टिप्लानो

ई आं श्आंआण्ट्ःआ आण्ड् ई आं ॓ऊऍऍण् ऑफ् ट्ःऍ वॉऋळ्ड्!!!!! ञॅश्ञ ञॅश् ञॅश् ञॅश् ञॅश्!!! ंआॠआ श्ःआऋपॉव्आ ईश् ॓ऊणऍऍण् ऑफ् ट्ःऍ वॉळऋळ्ड् वीट्ः ंऍ!!! ञॅश् ञॅश् ञॅश् ञॅश्!!!!!!

श्ःऍ ट्आ़ऍश् आ ळॉट् ऑफ् पी॰टूऋऍश् ऑफ् ःऍऋ डॉङ्. वॅ ःआवॅ आ श्ःॠण्ङ् टॉ ःईं ईण् ऑऊट् ब्आशंऍण्ट् ॰ळॉशॅट्!!!!