इन्टर्‍नल कम्बस्चन इन्जिन

इन्टर्‍नल कम्बस्चन इन्जिन छगु कथंयागु इन्जिन खः। थ्व इन्जिन येक्व मोटोराइज्ड ज्याब्वय् छ्येलि।

प्यंगु-स्ट्रोक चक्र (वा अटो चक्र)
१. इन्टेक
२. कम्प्रेसन
३. पावर
४. एक्झस्ट