ई तलमुऱ इङ्ङनॆ (मलयालम संकिपा)

ई तलमुऱ इङ्ङनॆ (मलयालम भाषा:ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ) छगू मलयालम भाषाया संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८५य् पिहांवगु खः।

ई तलमुऱ इङ्ङनॆ
भाषा मलयालम भाषा
पिहांवगु तिथि १९८५

बाखँEdit

थ्व छगू कथानक संकिपा खः।

मू पात्रEdit

संकिपा देकिपिंEdit

सिरपाEdit

स्वया दिसँEdit

पिनेयागु स्वापूEdit

मलयालम विकिपिडिया

मलयालम संकिपा  
१९२८ - १९५० | १९५१ - १९६० |

१९६१ | १९६२ | १९६३ | १९६४ | १९६५ | १९६६ | १९६७ | १९६८ | १९६९ | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ | १९७४ | १९७५ | १९७६ | १९७७ | १९७८ | १९७९ | १९८० | १९८१ | १९८२ | १९८३ | १९८४ | १९८५ | १९८६ | १९८७ | १९८८ | १९८९ | १९९० | १९९१ | १९९२ | १९९३ | १९९४ | १९९५ | १९९६ | १९९७ | १९९८ | १९९९ | २००० |२००१ |२००२ | २००३ |२००४ |२००५ |२००६ |२००७ |२००८