ई सं १८५०

प्रमुख घटनात:Edit

ञे सुइस् होर्रिब्ले द्éसोलेर् दे भोउस् अन्नोन्चेर् क़ुए चेत्ते पगे एत् भिएर् एन् १८५० , ज्'éतैस् पस् न्éए एन्फिन् सि मैस् पस् चोम्मे भोउस् पेन्सेर् ज्'éतैस् ञमेस् बोन्द्

जन्मEdit

त् जे म्'अप्पेल्ले अब्रुति जे दसुइस् ईतलिएन्भ्

मृत्युEdit