उना तालुका

उना तालुका भारतया गुजरात राज्यया जूनागढ जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाय् प्राथमिक ब्वंकुथि, पंचायतघर, आंगणवाडी, डेरी आदि शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक थाय् दु। थ्व तालुकाय् बुंज्या, मजदुरी, पशुपालन आदि ज्या याइपिं मनुत दु। थ्व तालुकाया मू भाषा गुजराती ख। नापं थन हिन्दी नं थुपिं मनुत दु।

उना तालुका
Coordinates
देय्  India
State गुजरात
जिल्ला जूनागढ जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)

गां सम्पादन

थ्व तालुकाया गां थ्व कथं दु -

अबुडी भारावाळा चीखली फरेडा
अंबाडा भायाधार चोराली मोली फातसर
अंबावाड भेभा चुलडी फुलका
अमोद्गा भींगराण डभाळा गफागाळा
अंजार भीयाल दाल गंधारा
अंकोलाळी भुटाडा होडी दमाचा गणेशगली
अरल बीलवाली ताली दमासा गांगडा
असुद्गाली बीलीयत दांडी गराळ
बाबरीया बीलीयत नेस डेडकीया धोडावाडी
बंधारदा बोबडीया देलवाडा गुड जींजवा
बनेज बोडीदर धोकडवा गुगलानी गोर
बरवाळा चांचकवाड ध्राबावाड गीर गधाडा
बेडीया चारचोक ध्रामणीया गोला
भाचा छतारला डोभी गुंदाळा
भाडाशी छेला ड्रोन गुप्ती
भाडीयादर छोडवाडी दुधाळा हडाळा
भाका चीखल कुबा इलामपुर ह़डकाळा
इटवाया कनकबारबा खात्रीवाडा महुडा
जांबुडा कणकीया खेडा मांडवी
जांबुडी कंधावाळा खीलावाड माणेकपुर
जांबुपाणी कांधी कोब मेण
जामवाळा कनेक कोडीया मोर सुपडा नेस
जामवाळी कनेरी कोठारी मोटा देशर
जारागील कंसारी कोठारीया मोटा मीन्धा
जसाधार कंसारीया लामधार मोटा समढीयाळा
जीनगर कंसवाळा लामधर मोठा
जांजरीया करडापण लाप्तणी मोटी मोली
जांखरवाडा करजाडी लेरीया मोतीसर
जांखीया केशरीया लेरका नाडा
जुडवादली खजुरडा लोठा नागडीया
कजारडी खजुरी लुवारी मोली नळीया मांडवी
काकीडी मोली खाखरावाळी माधगाम नाळीयेरी मौली
कालापान खान मगरडी नाना मीन्धा
काळीपात खापत महोबतपरा नाना समढीयाळा
नंदन पासवाला संजावपुर सुलतानपुर
नंद्गाख पातापुर सणोसरी ताड
नाथाळ पाटला (महादेव) सन वाव तधोडीया
नाथेज पीछाडीबेला सापनेस टाडी
नवा डेडकीया पीळीयो धुनो सरकडीया तपकेश्वर
नवा उग्ला राजस्थाली सेन्जालीया थोरडी
नवाबंदर राजपुत राजपरा शाहदेशर टींबारवा
नेसडा रामेश्वर शीलोज तुलसीशाम
नीतली रामपरा सीमर उग्ला
ओलवन रणवासी सीमाशी उज्जडीया
ओयणा रसुलपरा सोखडा उमरवीडी
पाडापादर रताड सोनारी उमेदपरा
पालडी रेवड सोनारीया उमेज
पांडेरी सैयद राजपरा सोनदारदा उना
पंखाण साकरा सोनदारदी उन्डारी
पानवेडी समतेर सोनपुरा उंटवाला
पारेवा सणाखडा सुदावी वडली
वाडवीयाळा
वाधा टींबी
वाजडी
वाकुंभा (धामणीया)
वाकुंभा (करजाडी)
वाकुंभा (टाडी)
वाणीगली
वांकाजाबुं
वाकीदास
वांकीया
वांसोज
वंन्जारा
वरसींगपुर
वावरदा
वेलाकोट
वीरागली
याजपुर