एनिमेसन

एनिमेसन धाःगु म्हो मात्राय् किपातेत झ्वलं केना निर्जीव किपा सं थे न्यागु भाव पिकाइगु ज्या ख। थथे यासें दयेकूगु संकिपायात एनिमेतेद संकिपा धाइ।

Muybridge race horse animated 184px.gif

स्वयादिसँEdit