करौली जिल्ला

करौली जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०७ जिल्ला करौली ८५१ १२४०१४३ ६६८१८५ ५७१९५८
१०७ ५२० तहसील टोडाभीम १४८ २२८२०३ १२२५२५ १०५६७८
१०७ ५२१ तहसील नादोती ९६ १५०८९८ ८०४७९ ७०४१९
१०७ ५२२ तहसील हिण्डौन १६० ३१८४२२ १७१५६९ १४६८५३
१०७ ५२३ तहसील करौली २०६ २६६१६८ १४३९८४ १२२१८४
१०७ ५२४ तहसील मण्डरायल ७४ ७४६०० ४०६५९ ३३९४१
१०७ ५२५ तहसील सपोटरा १६७ २०१८५२ १०८९६९ ९२८८३

स्वयादिसँ

सम्पादन