कैलाली जिल्ला

कैलाली जिल्ला नेपाःया सेती अञ्चलया तराईय् लाइगु छगू जिल्ला ख।

प्रसासनिक विभाजन सम्पादन

थ्व जिल्लाया प्रशासनिक विभाजन थ्व कथं दु-

लिधंसा सम्पादन