क्वँय् प्राणीतय्‌गु म्हया छगू तन्तु ख।

मनुया कवंया क्वँय्‌त

सम्पादन
 • दुगःक्वँय्
  • सर्भाइकल (एटलास · एक्सिस) · थोर्‍यासिक · लम्बर) · स्याक्रम · कक्सिक्स्
 • नुगःपाया क्वँय्
 • छ्यं
  • अक्सिपिटल क्वें · परायटल क्वें · फ्रन्टल क्वें · टेम्पोरल क्वें · स्फेनोइड क्वें · एथ्मोइड क्वें
 • ख्वा क्वँय्
  • नासल क्वें · म्याक्जिल्ला · ल्याकृमल क्वें · जाइगोम्याटिक क्वें · प्यालाटाइन क्वें · इन्फेरियर नासल कोन्का · भोमर क्वें · म्यान्डिबल · हायोइड क्वें
 • ल्हा क्वँय्
  • क्ल्याभिकल · स्क्यापुला · ह्युमेरस · अल्ना · रेडियस क्वें · कार्पस · मेटाकार्पस · फ्यालेञ्जेस
  • कार्पस (स्क्याफोइड क्वें · ल्युनेट क्वें · ट्राइक्वेट्रल क्वें · पिसिफर्म क्वें · ट्र्यापेजियम क्वें · ट्र्यापेजोइड क्वें · क्यापिटेट क्वें · ह्यामेट क्वें)
  • फ्यालेञ्जेस (प्रोक्जिमल फ्यालेन्जेस् · ईन्टरमिडियट फ्यालेन्जेस् · डिस्टल फ्यालेन्जेस्)
 • तुति
  • पेल्भिस · फीमर · पटेल्ला · फिबुला · टिबिया · टार्सस् क्वें · मेटाटार्सस् क्वें · फ्याजेञ्जेस · अस्सिकल्स
  • पेल्भिस (इलियम क्वें · इशियम क्वें · प्युबिस क्वें)
  • टार्सस् क्वें (क्याल्केनियस · ट्यालस क्वें · न्याभिकुलर क्वें · क्युनेइफोर्म क्वें · क्युबोइड क्वें)
  • फ्यालेञ्जेस (प्रोक्जिमल फ्यालेन्जेस् · ईन्टरमिडियट फ्यालेन्जेस् · डिस्टल फ्यालेन्जेस्)
 • अस्सिकल्स (म्यालियस · इन्कस · स्टेपिज्)


स्वयादिसँ

सम्पादन