खँलाबँला:यौता

खँलाबँला:पश्चिम

थ्व पौ यौता च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम
Return to "यौता" page.