गडचिरोली जिल्ला

गडचिरोली जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०८ जिल्ला गडचिरोली १५०९ ९५४९०९ ४८१२९० ४७३६१९
२७ ५०८ ४०५२ तालुका देसाईगंज(वडसा) ३० ५४८२६ २७६२६ २७२००
२७ ५०८ ४०५३ तालुका आरमोरी ९१ ९७०९७ ४८८८७ ४८२१०
२७ ५०८ ४०५४ तालुका कुरखेडा ११९ ७८६४३ ३९७८४ ३८८५९
२७ ५०८ ४०५५ तालुका कोरची १२५ ४२८११ २१०८७ २१७२४
२७ ५०८ ४०५६ तालुका धानोरा २१९ ८२६९८ ४१५२९ ४११६९
२७ ५०८ ४०५७ तालुका गडचिरोली १०६ ९१८११ ४६७०५ ४५१०६
२७ ५०८ ४०५८ तालुका चामोर्शी १८५ १७३४८६ ८७८७३ ८५६१३
२७ ५०८ ४०५९ तालुका मुलचेरा ६७ ४५७८७ २३४३८ २२३४९
२७ ५०८ ४०६० तालुका एटापल्ली १८६ ८१७१३ ४०९५९ ४०७५४
२७ ५०८ ४०६१ तालुका भामरागड ११० ३६३२५ १८३१९ १८००६
२७ ५०८ ४०६२ तालुका अहेरी १५७ १०२३८३ ५१३१७ ५१०६६
२७ ५०८ ४०६३ तालुका सिरोंचा ११४ ६७३२९ ३३७६६ ३३५६३

स्वयादिसँ

सम्पादन