चकलेत

चकलेट (फ्रांसय्:सकोला) छगू कथंया कोकोवा दुगु चाकु मरि खः । थ्व चाकुमरि अप्व: याना युरोपअमेरिकाय् नइगु जूसां हलिमय् सकल थासय् थ्व चाकुमरिया प्रकारत नयेगु चलन दु ।

चकलेत
Chocolate.jpg
Chocolate most commonly comes in dark, milk, and white varieties, with cocoa solids contributing to the brown coloration
Details
मू इन्ग्रेडियन्ट चकलेत लिकर

स्वयादिसँEdit