चूरू जिल्ला

चूरू जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०२ जिल्ला चूरू ८७३ १४६३३१२ ७५५०२८ ७०८२८४
१०२ ४८१ तहसील तारानगर ११२ १७९१९१ ९३२५१ ८५९४०
१०२ ४८२ तहसील राजगढ़ २१५ ३०३३८९ १५७९८३ १४५४०६
१०२ ४८३ तहसील सरदारशहर १७३ २८६५६३ १४८६६९ १३७८९४
१०२ ४८४ तहसील चूरू १०९ १७७५६४ ८९९३१ ८७६३३
१०२ ४८५ तहसील रतनगढ़ १०१ १९३५१६ ९८९०९ ९४६०७
१०२ ४८६ तहसील सुजानगढ़ १६३ ३२३०८९ १६६२८५ १५६८०४

स्वयादिसँ

सम्पादन