छत्तीसगढया तहसीलतेगु धलः

छत्तीसगढया जिल्ला व जिल्लाय् लाइगु तहसील थ्व कथं दु-

जिल्ला तहसील
सरगुजा जिल्ला राजपुर तहसील
अम्बिकापुर तहसील
लुण्ड्रा तहसील
सीतापुर तहसील
पाल तहसील
सामरी तहसील
वाड्रफनगर तहसील
प्रतापपुर तहसील
सुरजपुर तहसील
विलासपुर जिल्ला बिलासपुर तहसील
मस्तूरी तहसील
पेन्ड्रा रोड/मरवाही तहसील
कोटा तहसील
लोरमी तहसील
बिल्हा तहसील
मुगेली तहसील
तखतपुर तहसील
डभरा तहसील
लोरमी तहसील
रायगढ जिल्ला धरमजयगढ तहसील
घरघोडा तहसील
रायगढ तहसील
खरसीया तहसील
सांरगढ तहसील
लैंलूगा तहसील
राजनांदगांव जिल्ला छुईखदान तहसील
खैरागढ तहसील
डोंगरगढ तहसील
राजनांदगांव तहसील
डोंगरगांव तहसील
चौकी तहसील
मोहला तहसील
मानपुर तहसील
दुर्ग जिल्ला दुर्ग तहसील
धमधा तहसील
पाटन तहसील
गुन्डरदेही तहसील
बालोद तहसील
गुरूर तहसील
डौण्डीलोहारा तहसील
नवागढ तहसील
बेमेतरा तहसील
साजा तहसील
बेरला तहसील
गुरूर तहसील
रायपुर जिल्ला सिमगा तहसील
आरंग/भाटापारा तहसील
बलौदा बाजार तहसील
बिलाईगढ तहसील
कसडोल तहसील
रायपुर तहसील
तिल्दा तहसील
राजिम तहसील
गरियाबंद तहसील
देवभोग तहसील
पलारी तहसील
अभनपुर तहसील
बस्तर जिल्ला जगदलपुर तहसील
कोण्डागांव तहसील
केशकाल तहसील
नारायणपुर तहसील
कोरिया जिल्ला भरतपुर तहसील
मनेन्द्रगढ तहसील
बैकुन्ठपुर तहसील
सोनहत तहसील
जांजगीर-चाम्पा जिल्ला चाम्पा तहसील
जांजगीर तहसील
पामगढ तहसील
सक्ति तहसील
मालखरौदा तहसील
डभरा तहसील
नवागढ तहसील
जैजैपुर तहसील
कोरबा जिल्ला कोरबा तहसील
करतला तहसील
कटघोरा तहसील
पाली तहसील
जशपुर जिल्ला पत्थलगांव तहसील
बगीचा तहसील
कुनकुरी तहसील
जशपुर तहसील
कवर्धा जिल्ला कवर्धा तहसील
पंडरिया तहसील
महासमुंद जिल्ला महासमुन्द तहसील
सरायपाली तहसील
बसना तहसील
धमतरी जिल्ला धमतरी तहसील
नगरी तहसील
कुरुद तहसील
कांकेर जिल्ला कांकेर तहसील
नरहरपुर तहसील
चारामा तहसील
अन्तागढ/भानूप्रतापपुर तहसील
पखांजुर तहसील
दन्तेवाडा जिल्ला दन्तेवाडा तहसील
भोपालपट्नम तहसील
बीजापुर तहसील
कोन्टा तहसील
बीजापुर जिल्ला, छत्तीसगढ
नारायणपुर जिल्ला

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जूगु जनगणना कथं छत्तीसगढया जिल्ला, उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु [१]-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२२ राज्य छत्तीसगढ़ १९५६७ १९६०७९६१ ९७९७४२६ ९८१०५३५
२२ ४०० जिल्ला कोरिया ६२३ ४५३६१८ २२८३३८ २२५२८०
२२ ४०० ३२३१ तहसील भरतपुर १७५ ८८७५० ४४५२८ ४४२२२
२२ ४०० ३२३२ तहसील बैकुंठपुर १२५ १२६४४६ ६३७७० ६२६७६
२२ ४०० ३२३३ तहसील सोनहत १०४ ४८४७४ २४५४९ २३९२५
२२ ४०० ३२३४ तहसील मनेन्द्रगढ़ १२७ ८५५०८ ४३१८४ ४२३२४
२२ ४०० ३२३५ तहसील खड़गंवा ९२ १०४४४० ५२३०७ ५२१३३
२२ ४०१ जिल्ला सरगुजा १७४६ २११६९६५ १०६७९०८ १०४९०५७
२२ ४०१ ३२३६ तहसील रामानुजगंज ११३ १५६१७३ ७९४३० ७६७४३
२२ ४०१ ३२३७ तहसील बलरामपुर १२२ १०५९५३ ५३७९४ ५२१५९
२२ ४०१ ३२३८ तहसील वाड्रफनगर ११९ १५४९२६ ७८७२४ ७६२०२
२२ ४०१ ३२३९ तहसील प्रतापपुर ११४ १३७९२० ६९३७३ ६८५४७
२२ ४०१ ३२४० तहसील सामरी (कुसमी) १०५ १०२४८४ ५१८७१ ५०६१३
२२ ४०१ ३२४१ तहसील शंकरगढ़ ८९ ७२०८८ ३६४१९ ३५६६९
२२ ४०१ ३२४२ तहसील सूरजपुर ११९ १८९८९६ ९५४९५ ९४४०१
२२ ४०१ ३२४३ तहसील ओड़गी ९९ ८७६०३ ४४६३६ ४२९६७
२२ ४०१ ३२४४ तहसील भैयाथान ९० १२००१२ ६०५३० ५९४८२
२२ ४०१ ३२४५ तहसील रामानुजनगर ७६ १२२२३३ ६१३७० ६०८६३
२२ ४०१ ३२४६ तहसील प्रेमनगर ४६ ५९८४३ ३००६१ २९७८२
२२ ४०१ ३२४७ तहसील अंबिकापुर १२२ १५८६४६ ८००५७ ७८५८९
२२ ४०१ ३२४८ तहसील लखनपुर ९६ ११२६९९ ५६६१० ५६०८९
२२ ४०१ ३२४९ तहसील उदयपुर ८७ ७८९१८ ३९७८० ३९१३८
२२ ४०१ ३२५० तहसील राजपुर ८६ १०४१८४ ५२३७० ५१८१४
२२ ४०१ ३२५१ तहसील लूण्‍ड्रा ११२ ११९८०० ६०४५७ ५९३४३
२२ ४०१ ३२५२ तहसील सीतापुर ५१ ८६७७० ४३१३४ ४३६३६
२२ ४०१ ३२५३ तहसील बतौली ५४ ७०२४४ ३५०९४ ३५१५०
२२ ४०१ ३२५४ तहसील मैनपाट ४६ ७६५७३ ३८७०३ ३७८७०
२२ ४०२ जिल्ला जशपुर ७५४ ७७५६७७ ३८६३०७ ३८९३७०
२२ ४०२ ३२५५ तहसील बगीचा १३७ १६१२८४ ८०५६९ ८०७१५
२२ ४०२ ३२५६ तहसील कांसाबेल ६२ ७६७३५ ३७८४० ३८८९५
२२ ४०२ ३२५७ तहसील जशपुर ९६ ६८०५९ ३४१११ ३३९४८
२२ ४०२ ३२५८ तहसील मनोरा ९७ ६०६९५ ३०७१० २९९८५
२२ ४०२ ३२५९ तहसील कुनकुरी ९० ८१४५४ ४०७८७ ४०६६७
२२ ४०२ ३२६० तहसील दुलदुला ६६ ५०८४० २५०९२ २५७४८
२२ ४०२ ३२६१ तहसील फरसाबहार ९९ १०८४९८ ५३४९६ ५५००२
२२ ४०२ ३२६२ तहसील पत्‍थलगांव १०७ १६८११२ ८३७०२ ८४४१०
२२ ४०३ जिल्ला रायगढ़ १४२६ १२४७६८२ ६२३८१७ ६२३८६५
२२ ४०३ ३२६३ तहसील उदयपुर (धरमजयगढ़) १९० १९२६७६ ९६०३१ ९६६४५
२२ ४०३ ३२६४ तहसील लैलूंगा १२० १२२४०५ ६०९०६ ६१४९९
२२ ४०३ ३२६५ तहसील घरघोड़ा ८० ६९९७० ३४५०१ ३५४६९
२२ ४०३ ३२६६ तहसील तमनार ११६ ९७९७५ ४९३४२ ४८६३३
२२ ४०३ ३२६७ तहसील रायगढ़ १३८ १४४३९२ ७३२०३ ७११८९
२२ ४०३ ३२६८ तहसील पुसौर १४७ १३५०५५ ६७८७४ ६७१८१
२२ ४०३ ३२६९ तहसील खरसिया १३६ १३१६८८ ६५४४४ ६६२४४
२२ ४०३ ३२७० तहसील सारंगढ़ २७४ २१४६४९ १०६७४४ १०७९०५
२२ ४०३ ३२७१ तहसील बरमकेला २२५ १३८८७२ ६९७७२ ६९१००
२२ ४०४ जिल्ला कोरबा ७०७ ७६०३५० ३८१४२४ ३७८९२६
२२ ४०४ ३२७२ तहसील कटघोरा १०७ ९९५०६ ४९९७४ ४९५३२
२२ ४०४ ३२७३ तहसील पोंड़ी-उपरोड़ा २०९ १८८७८३ ९५०८३ ९३७००
२२ ४०४ ३२७४ तहसील पाली १४१ १९३२३२ ९७३३५ ९५८९७
२२ ४०४ ३२७५ तहसील कोरबा १२९ १३३०३३ ६६२१४ ६६८१९
२२ ४०४ ३२७६ तहसील करतला १२१ १४५७९६ ७२८१८ ७२९७८
२२ ४०५ जिल्ला जांजगीर-चांपा ८८१ १३९४६४६ ७०१४०१ ६९३२४५
२२ ४०५ ३२७७ तहसील जांजगीर ५० ११२४९९ ५७०९१ ५५४०८
२२ ४०५ ३२७८ तहसील अकलतरा ७९ १५३३६८ ७८३०० ७५०६८
२२ ४०५ ३२७९ तहसील बलौदा ६९ ८९५८९ ४५१८३ ४४४०६
२२ ४०५ ३२८० तहसील नवागढ़ ६९ १३९१२२ ७०४५९ ६८६६३
२२ ४०५ ३२८१ तहसील चांपा ८५ १५८७१७ ८०३१२ ७८४०५
२२ ४०५ ३२८२ तहसील सक्‍ती १२६ १४५७२९ ७२८६३ ७२८६६
२२ ४०५ ३२८३ तहसील पामगढ़ ७० १४९८२३ ७५१५० ७४६७३
२२ ४०५ ३२८४ तहसील डभरा १२४ १४९३२१ ७४६२९ ७४६९२
२२ ४०५ ३२८५ तहसील मालखरोदा १०८ १४०१७५ ६९८२२ ७०३५३
२२ ४०५ ३२८६ तहसील जैजेपुर १०१ १५६३०३ ७७५९२ ७८७११
२२ ४०६ जिल्ला बिलासपुर १५६६ १९८३७५९ १००२५२० ९८१२३९
२२ ४०६ ३२८७ तहसील पेन्ड्रा रोड गौरेला ८५ ११५९७० ५८३८२ ५७५८८
२२ ४०६ ३२८८ तहसील मरवाही ८६ ११६८०४ ५७९६५ ५८८३९
२२ ४०६ ३२८९ तहसील पेन्ड्रा ५१ ७१३६१ ३५५७० ३५७९१
२२ ४०६ ३२९० तहसील लोरमी २५६ २५९७०३ १३१३०८ १२८३९५
२२ ४०६ ३२९१ तहसील कोटा १६२ १८५३१७ ९३३३९ ९१९७८
२२ ४०६ ३२९२ तहसील मुंगेली २६० २१२७७९ १०७८५४ १०४९२५
२२ ४०६ ३२९३ तहसील पथरिया १५१ १६३७८६ ८३१४६ ८०६४०
२२ ४०६ ३२९४ तहसील तखतपुर १७४ २४८४२३ १२६५४४ १२१८७९
२२ ४०६ ३२९५ तहसील बिलासपुर ८४ १९२१५८ ९८०७६ ९४०८२
२२ ४०६ ३२९६ तहसील मस्तूरी १७१ २८९२२१ १४५५७० १४३६५१
२२ ४०६ ३२९७ तहसील बिल्हा ८६ १२८२३७ ६४७६६ ६३४७१
२२ ४०७ जिल्ला कबीरधाम ९५७ ७३५१३१ ३६७९४१ ३६७१९०
२२ ४०७ ३२९८ तहसील कवर्धा(न.पा.) १८१ १७५७१५ ८७८६१ ८७८५४
२२ ४०७ ३२९९ तहसील बोडला ३१४ १८१४३२ ९०६३७ ९०७९५
२२ ४०७ ३३०० तहसील सहसपुर लोहारा १८७ १४५२२१ ७२२९२ ७२९२९
२२ ४०७ ३३०१ तहसील पण्डरिया २७५ २३२७६३ ११७१५१ ११५६१२
२२ ४०८ जिल्ला राजनांदगांव १६०० १२६४६२१ ६२६२१२ ६३८४०९
२२ ४०८ ३३०२ तहसील छुईखदान २२७ १५५८५१ ७७२८१ ७८५७०
२२ ४०८ ३३०३ तहसील खैरागढ़ २१८ १६९६५८ ८३८२९ ८५८२९
२२ ४०८ ३३०४ तहसील डोंगरगढ़ १७६ १७०७४५ ८४५८१ ८६१६४
२२ ४०८ ३३०५ तहसील राजनांदगांव १६२ २००२३८ १००२१२ १०००२६
२२ ४०८ ३३०६ तहसील छुरिया २१६ १७३९९७ ८५३६० ८८६३७
२२ ४०८ ३३०७ तहसील डोंगरगांव ११० १२००७४ ५९७२२ ६०३५२
२२ ४०८ ३३०८ तहसील मोहला १७१ ८६९९४ ४२९११ ४४०८३
२२ ४०८ ३३०९ तहसील मानपुर १६९ ८८६१९ ४४३८७ ४४२३२
२२ ४०८ ३३१० तहसील अंबागढ़ १५१ ९८४४५ ४७९२९ ५०५१६
२२ ४०९ जिल्ला दुर्ग १७६१ २०५९१०७ १०२६१५२ १०३२९५५
२२ ४०९ ३३११ तहसील नवागढ़ १८५ १७९९४४ ९०२४६ ८९६९८
२२ ४०९ ३३१२ तहसील बेमेतरा १८७ १८७०८८ ९३७१२ ९३३७६
२२ ४०९ ३३१३ तहसील साजा १०८ १०२१३० ५०९८३ ५११४७
२२ ४०९ ३३१४ तहसील थान खम्हरिया ७७ ६९८१९ ३४६५९ ३५१६०
२२ ४०९ ३३१५ तहसील बेरला १३२ १८२२११ ९०७६८ ९१४४३
२२ ४०९ ३३१६ तहसील धमधा १६२ २०४४९१ १०२३६१ १०२१३०
२२ ४०९ ३३१७ तहसील दुर्ग ८० २००६९६ १०११९३ ९९५०३
२२ ४०९ ३३१८ तहसील पाटन १४२ २१२०६१ १०६१४७ १०५९१४
२२ ४०९ ३३१९ तहसील गुण्डरदेही १५९ १९१२८७ ९५१८२ ९६१०५
२२ ४०९ ३३२० तहसील डौण्डी लोहारा २०५ १९१३६६ ९४१४२ ९७२२४
२२ ४०९ ३३२१ तहसील बालोद ९१ १०१७५९ ५०२६० ५१४९९
२२ ४०९ ३३२२ तहसील डौण्डी ११२ ९६८०५ ४७१९१ ४९६१४
२२ ४०९ ३३२३ तहसील गुरूर १२१ १३९४५० ६९३०८ ७०१४२
२२ ४१० जिल्ला रायपुर २०९४ २५८०५८३ १२८८५६७ १२९२०१६
२२ ४१० ३३२४ तहसील सिमगा १२२ १८४८५५ ९२५५७ ९२२९८
२२ ४१० ३३२५ तहसील भाटापारा १०८ १४५७५८ ७२७३१ ७३०२७
२२ ४१० ३३२६ तहसील बलौदा बाजार १४५ २०९०१२ १०४११८ १०४८९४
२२ ४१० ३३२७ तहसील पलारी १३२ १९३६१२ ९६५८९ ९७०२३
२२ ४१० ३३२८ तहसील कसडोल २१२ १९५४०६ ९७१५४ ९८२५२
२२ ४१० ३३२९ तहसील बिलाईगढ़ २१९ २१०५१७ १०४८२७ १०५६९०
२२ ४१० ३३३० तहसील आरंग १६४ २८२५९१ १४२२८१ १४०३१०
२२ ४१० ३३३१ तहसील अभनपुर १०५ १९८३४२ ९९१५३ ९९१८९
२२ ४१० ३३३२ तहसील रायपुर ८८ २११०५२ १०६९७२ १०४०८०
२२ ४१० ३३३३ तहसील राजिम ९८ १४३८१२ ७१८१० ७२००२
२२ ४१० ३३३४ तहसील तिल्दा १३१ १९२२३९ ९६३९१ ९५८४८
२२ ४१० ३३३५ तहसील बिन्द्रानवागढ़(गरियाबंद) १५१ ८४५५६ ४१५५७ ४२९९९
२२ ४१० ३३३६ तहसील छुरा १५८ ११०२३५ ५४२६८ ५५९६७
२२ ४१० ३३३७ तहसील मैनपुर १६८ १२४३८४ ६१६२४ ६२७६०
२२ ४१० ३३३८ तहसील देवभोग ९३ ९४२१२ ४६५३५ ४७६७७
२२ ४११ जिल्ला महासमुन्द १११२ ९१२६०२ ४५१६९१ ४६०९११
२२ ४११ ३३३९ तहसील बसना २१५ १६५२७२ ८१७०६ ८३५६६
२२ ४११ ३३४० तहसील सरायपाली २३५ १७४९५४ ८६९७७ ८७९७७
२२ ४११ ३३४१ तहसील महासमुन्द १८९ २०२३०८ १००९१२ १०१३९६
२२ ४११ ३३४२ तहसील पिथौरा २३८ १९६२३८ ९६४९२ ९९७४६
२२ ४११ ३३४३ तहसील बागबहरा २३५ १७३८३० ८५६०४ ८८२२६
२२ ४१२ जिल्ला धमतरी ६१९ ६५०५८६ ३२३४२० ३२७१६६
२२ ४१२ ३३४४ तहसील कुरूद १३२ १९७६८३ ९८७५९ ९८९२४
२२ ४१२ ३३४५ तहसील मगरलोड ११३ ११५१५० ५७३८७ ५७७६३
२२ ४१२ ३३४६ तहसील धमतरी १३९ १७१५५६ ८५३६६ ८६१९०
२२ ४१२ ३३४७ तहसील नगरी २३५ १६६१९७ ८१९०८ ८४२८९
२२ ४१३ जिल्ला उत्तर बस्तर कांकेर १०६३ ६७२१८० ३३५१४९ ३३७०३१
२२ ४१३ ३३४८ तहसील चरामा ९७ ९६७५५ ४७४३१ ४९३२४
२२ ४१३ ३३४९ तहसील भानुप्रतापपुर ११० ८६८१२ ४२८१७ ४३९९५
२२ ४१३ ३३५० तहसील दुर्गकोंदल १५० ६४२९३ ३२२११ ३२०८२
२२ ४१३ ३३५१ तहसील कांकेर १०० ८६२०८ ४२७५९ ४३४४९
२२ ४१३ ३३५२ तहसील नरहरपुर ११८ १०५९१५ ५१७११ ५४२०४
२२ ४१३ ३३५३ तहसील अंतागढ़ १८९ ७१३९८ ३५६३२ ३५७६६
२२ ४१३ ३३५४ तहसील पखांजुर २९९ १६०७९९ ८२५८८ ७८२११
२२ ४१४ जिल्ला बस्तर ११२८ १२१९७०५ ६००६५२ ६१९०५३
२२ ४१४ ३३५५ तहसील केसकाल १०१ ८१८८८ ४०१५७ ४१७३१
२२ ४१४ ३३५६ तहसील बड़े राजपुर ५५ ७५९१९ ३७३७० ३८५४९
२२ ४१४ ३३५७ तहसील कोन्डागांव १८२ १७०८७४ ८३६९३ ८७१८१
२२ ४१४ ३३५८ तहसील माकड़ी ९६ ९९७१४ ४९१८९ ५०५२५
२२ ४१४ ३३५९ तहसील फरसगांव १०३ ९२४४६ ४५३९२ ४७०५४
२२ ४१४ ३३६० तहसील जगदलपुर १०८ ११४३४५ ५६९१४ ५७४३१
२२ ४१४ ३३६१ तहसील लोहांडीगुड़ा ८२ ७५८४२ ३७२०९ ३८६३३
२२ ४१४ ३३६२ तहसील बास्तानार ४२ ४८०४० २३१०७ २४९३३
२२ ४१४ ३३६३ तहसील बस्तर ११० १५३९४९ ७६४५५ ७७४९४
२२ ४१४ ३३६४ तहसील बकावन्‍द १११ १४९८२३ ७४६२२ ७५२०१
२२ ४१४ ३३६५ तहसील तोकापाल ७० ७७५०५ ३७५७३ ३९९३२
२२ ४१४ ३३६६ तहसील दरभा ६८ ७९३६० ३८९७१ ४०३८९
२२ ४१५ जिल्ला नारायणपुर ३७५ ११७७१४ ५८६५३ ५९०६१
२२ ४१५ ३३६७ तहसील नारायणपुर १७५ ८२७६४ ४११०६ ४१६५८
२२ ४१५ ३३६८ तहसील ओरछा २०० ३४९५० १७५४७ १७४०३
२२ ४१६ जिल्ला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ५९० ४३७४०५ २१३९३० २२३४७५
२२ ४१६ ३३६९ तहसील दंतेवाड़ा ५६ ५९२८३ २८६४० ३०६४३
२२ ४१६ ३३७० तहसील गीदम ६७ ६६४७६ ३३२४६ ३३२३०
२२ ४१६ ३३७१ तहसील कटेकल्याण ४३ ४३३३५ २०७३७ २२५९८
२२ ४१६ ३३७२ तहसील कुआकोण्डा ५३ ४६३५४ २२३७० २३९८४
२२ ४१६ ३३७३ तहसील कोन्टा २४१ ९१३२० ४५५९३ ४५७२७
२२ ४१६ ३३७४ तहसील छिंदगढ़ ७८ ७९६७२ ३८५९९ ४१०७३
२२ ४१६ ३३७५ तहसील सुकमा ५२ ५०९६५ २४७४५ २६२२०
२२ ४१७ जिल्ला बीजापुर ५६५ २२५६३० ११३३४४ ११२२८६
२२ ४१७ ३३७६ तहसील भोपालपटनम १३० ४४९४५ २२५८१ २२३६४
२२ ४१७ ३३७७ तहसील उसूर १२२ ५५६८६ २८१६१ २७५२५
२२ ४१७ ३३७८ तहसील बीजापुर ९५ ५०३१९ २५१७० २५१४९
२२ ४१७ ३३७९ तहसील भैरमगढ़ २१८ ७४६८० ३७४३२ ३७२४८

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन