जालौर जिल्ला

जालौर जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

राजस्थानय् जालौर जिल्ला

मू नगर

सम्पादन

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
११६ जिल्ला जालौर ७९१ १६७६९७५ ८५७६१९ ८१९३५६
११६ ५८५ तहसील सायला ५१ १७६६८२ ९०१३१ ८६५५१
११६ ५८६ तहसील आहोर १३४ २२२७७५ ११०३९२ ११२३८३
११६ ५८७ तहसील जालौर ७३ २१०३४२ १०७०७० १०३२७२
११६ ५८८ तहसील भीनमाल १०४ २५४६२१ १२८३८८ १२६२३३
११६ ५८९ तहसील बागोरा ५८ १५११४१ ७८११० ७३०३१
११६ ५९० तहसील सांचोर २७६ ४५४५८३ २३६९४२ २१७६४१
११६ ५९१ तहसील रानीवाड़ा ९५ २०६८३१ १०६५८६ १००२४५

स्वयादिसँ

सम्पादन