ठाकुरलाल सिरपा

ठाकुरलाल सिरपा नेपालभाषाया निबन्ध ख्यलय् योगदान ब्यूपिन्त बिइगु सिरपा खः । थुगु सिरपा निबन्धकार ठाकुरलाल मानन्धरया नामय् नीस्वनातःगु सिरपा खः ।