ठाणे तालुका


अडवली-भुतावली
आगासन
इलठन
उत्तन
उत्तरशिव
एैरोली
ओवळे
कौसा
कोपरखैरणे
कोपरी
कोलशेत
करावे
कळवा
कावेसर
काशी
कुकशेत
खैरणे
खिडकाली
खारी
खारीगाव
गोटेघर
गोठीवली
गोडदेव
घोडबंदर
घणसोली
चेंदणी
चेणे
चौक
चिंचवली
चितळसर मानपाडा
जुईगाव
टेटवली
ठाणे
डोंगरी
डोमखार
डायघर
डावले
सोनखार
सोनखार (मुंब्रा)
सरसोळे
सांगर्ली
सानपाडा
साबे
सावली
ढोकाळी
देसाई
नौपाडा
नेरुळ
नवघर
नागांव
निघू
नारीवली
नावाळी
तलवली
दहीसर
दिघे
दातिवली
तारोडी
दारावे
दिवे
दिवा
तुर्भे
भंडार्ली
पडले
पेणकरपाडा
बोनसरी
बेतवडे
बोरीवडे
बोरीवली
पांचपाखाडी
पिंपरी
भाईंदर
भाईंदरपाडा
पारसिक
बामाळी
पाली
बाळकूम
बाळे
पावणे
येऊर
मोकाशी
मोघरपाडा
मोर्वा
म्हातार्डी
महाजनवाडी
महापे
राई
माजिवडे
राबाडे
मिरे
मुंब्रा
मुर्धे
वडवली
वरसावे
वाकळण
शिरवणे
वालीवली
शिळ
वाशी
शाहाबाज