डहाणू तालुका

अस्वाली
आंंंंंंंंंंंबिष्टेवाडी
आंबेसरी
आंबोली
आंबेवाडी
आंबिवली
आगवन
आसनगाव
आसवे
आबिंस्ते
आवढाणी
आष्टे
आशागड
उर्से
ऐने
ओसरविरा
ओसारवाडी
कंक्राडी
कसारा
कोटबी
कोसेसरी
कोसबाड
कैनाड
कोल्हाण
कोलवली
करंजविरा
कळमदेवी
कांंदरवाडी
कासा खुर्द
किन्हवली
कापशी
खंबाळे
खानीव
खुबाळे
खूनवडे
गंजाड
गडचिंचले
गणेशबाग
गोरवाडी
गोवणे
गांगणगाव
गांगोडी
घोलवड
घोळ
घाडणे
चंडीगाव
चरी तर्फे कोटबी
चरी तर्फे पावन
चळणी
चिंचणी
चिंचले
चांदवड
चिंबावे
चिखले
चारोटी
जळवाई
जितगाव
जामशेत
जुन्नरपाडा
झारली
ठाकूरवाडी
डेहणे
डहाणू
सोगवे
सोनाळे
सोमनाथ
सरावली
साखरे
सासवंंद
साये
सारणी
सायवान
सावटा
सुकडआंबा
देऊर
देदाळे
तोरणीपाडा
देवगाव
तणाशी
नंंंदारे
नरोली
नरपड
नवनाथ
निंबापूर
निकणे
निकावली
नागझरी
नारळीवाडी
धरमपुर
तलोठे
दहयाळे
तवा
दहीगाव
धानिवरी
दापचरी
दाभोण
दाभले
दाभाडी
धामटणे
धामणगाव
दिवशी
धुंदलवाडी
बेंडगाव
पेठ
बोडगाव
बोर्डी
ब्राम्हणवाडी
भराड
पळे
भवाडी
बहारे
बांंंंंंधन पाडा
बांधघर
पिंपळशेत खुर्द
पिंपळशेत बुद्रुक
पाटीलपाडा
बाडापोखरण
भिसेनगर
बापुगांव
पारडी
पारसवाडी
बावडे
पावन
पुंंजावे
मंुरबाड
मसोली
रणकोळ
मोडगाव
मणिपूर
म्हसाड
मल्याण
मानफ़ोड पाडा
रानशेत
रायतळी
रायपूर
लोणीपाडा
लष्करी
वंकास
वडकुन
वडदे
वसंतवाडी
वणई
शेणसरी
वधने
वेती
शेल्टी
व्याहाळी
वरखंडे
वरोती
वरोर
हळदपाडा
वांगरर्जे
वाकी
वाघाडी
वासगाव
शिसणे
वाणगाव
वाढवण
विरे
शिलोंडा
विवळवेढे