तछला नेपाल सम्बतया च्यागूगु ला खः।

न्हिल्याः सम्पादन

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् तछलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथि सम्पादन

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

तछलाथ्व सम्पादन

तछलागा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन