तुयु छगु रङ्ग ख। थ्व रंग दुरु, च्वापु, दुरुल्वहँ आदिया रंग ख। थ्व रंगयात हलिमया थीथी संस्कृतिइ निर्मल, कूलीन, नायु, शून्यता, प्रेत, च्वापु, च्वापुधी, स्वर्ग, भुयु मनू, शान्ति, यचु, जः, जीवन, आत्मसमर्पण, सुपाँय्, खसु, दुरु, भिं, कपाय्, देव, कमजोरी, protagonist, चिकुला, अबोधता, sterility, ख्वांगू आदि नाप स्वानातःगु दु।

तुयु
Common connotations
निर्मल, कूलीन, नायु, शून्यता, प्रेत, च्वापु, च्वापुधी, स्वर्ग, भुयु मनू, शान्ति, यचु, जः, जीवन, आत्मसमर्पण, सुपाँय्, खसु, दुरु, भिं, कपाय्, देव, कमजोरी, protagonist, चिकुला, अबोधता, sterility, ख्वांगू
About these coordinates     Color coordinates
Hex triplet #FFFFFF
sRGBB    (r, g, b) (255, 255, 255)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 0, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (0°, 0%, 100%)
Source By definition
B:Normalized to [0–255] (byte)
H:Normalized to [0–100] (hundred)

स्वयादिसँ सम्पादन