थूथुक्‍कुडी जिल्ला

थूथुक्‍कुडी जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

थूथुक्‍कुडी जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

जनसंख्या Edit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६२७ जिल्ला थूथुक्‍कुडी जिल्ला ४३२ ८७३३७४ ४३०३६१ ४४३०१३
३३ ६२७ ५८६२ तालुका कोविलपट्टी ७२ १३०४७१ ६४४४८ ६६०२३
३३ ६२७ ५८६३ तालुका एट्टयपुरम ५५ ६२२१९ ३०१८७ ३२०३२
३३ ६२७ ५८६४ तालुका विलात्तिकुलम ८३ ११५४१३ ५७४९३ ५७९२०
३३ ६२७ ५८६५ तालुका ओट्टपिडारम ६३ ११५३४४ ५७५९२ ५७७५२
३३ ६२७ ५८६६ तालुका थूथुक्‍कुडी २४ ६६७०० ३३३८४ ३३३१६
३३ ६२७ ५८६७ तालुका श्रीवैकुंठम ६५ १५७६४२ ७८००६ ७९६३६
३३ ६२७ ५८६८ तालुका तिरुचेंदूर ४६ १४१०८८ ६८५९६ ७२४९२
३३ ६२७ ५८६९ तालुका सात्‍तानकुलम २४ ८४४९७ ४०६५५ ४३८४२

स्वयादिसँ Edit


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला