तेम्पोरल क्वँय्

टेम्पोरल क्वें स्कलया साइडय् व बेसय् दैगु क्वें ख। थ्व क्वें सेरेब्रमया टेम्पोरल लोबया ल्याटरल्ली दै। थ्व क्वें नं ख्वाया टेम्पल धाःगु थाय्‌यात तव बि।

तेम्पोरल क्वँय् क्वँय्
क्रेनियल क्वें
फेसियल क्वें
ल्याटिन os temporale
Gray's subject #34 138
आर्टिकुलेसन अक्सिपिटल क्वें, परायटल क्वें, स्फेनोइड क्वें, म्यान्डिबलजाइगोम्याटिक क्वें  

थ्व क्वेंया ४गु भाग दु:

कम्पोजिसन

सम्पादन

स्क्वामाया संरचना मेमेगु क्रेनियल क्वें थें हे च्वं। म्यास्टोइड भाग स्पोन्जी जु धाःसा पेट्रस भाग सेल्ला।

स्वयादिसँ

सम्पादन

पिनेया स्वापू

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन