थिंला नेपाल सम्बतया निगूगु ला ख।

न्हिल्याः सम्पादन

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् थिंलाय् स्वीन्हु दु ।


तिथि सम्पादन

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

थिंलाथ्व सम्पादन

थिंलागा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन