थोमस एडिसन

थोमस एडिसन छम्ह नाँजाम्ह वैज्ञानिक खः। वेकलं थगु जीवनय् १००० स्वया अप्व वस्तुतेगु आविष्कार याना दिल। वेकयात विज्ञान हलिमय् दक्ले तधंपिं वैज्ञानिकय् छम्हयागु कथलं हनि।

मचा बिलेEdit

ब्वनेज्याEdit

मदुगुEdit

चीमयागु ज्याखँEdit

वेकयागु आविष्कारतःEdit

पिनेयागु स्वापूतEdit