थोमस एडिसन

थोमस एडिसन छम्ह नाँजाम्ह वैज्ञानिक खः। वेकलं थगु जीवनय् १००० स्वया अप्व वस्तुतेगु आविष्कार याना दिल। वेकयात विज्ञान हलिमय् दक्ले तधंपिं वैज्ञानिकय् छम्हयागु कथलं हनि।

मचा बिले Edit

ब्वनेज्या Edit

मदुगु Edit

चीमयागु ज्याखँ Edit

वेकयागु आविष्कारतः Edit

पिनेयागु स्वापूत Edit