Open main menu

दावणगेरे जिल्ला

दावणगेरे जिल्ला मध्य कर्नाटकया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया सदरमुकाम दावणगेरे नगर ख। थ्व जिल्लाया मू नगर चन्नागिरि, दावणगेरे, हरिहर, हर्पनहल्ली, होन्नाली, जगलुर आदि ख। थ्व जिल्ला कर्नाटक राज्यया दथुइ ला।

तालुकाEdit

जनसंख्याEdit

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२९ राज्य कर्नाटक २७३९७ ३७४६९३३५ १८९२९३५४ १८५३९९८१
२९ ५६७ जिल्ला दावणगेरे जिल्ला ८०० १३१६४८७ ६६८२६७ ६४८२२०
२९ ५६७ ५५०९ तालुका हरिहरा ७६ १६३६६८ ८३३०६ ८०३६२
२९ ५६७ ५५१० तालुका हरपनहल्लि ७९ २५४९६४ १३०३९८ १२४५६६
२९ ५६७ ५५११ तालुका जगलूरू १३५ १५४५६५ ७८२८८ ७६२७७
२९ ५६७ ५५१२ तालुका दावणगेरे १५४ २४७००८ १२४९८३ १२२०२५
२९ ५६७ ५५१३ तालुका होन्नालि १५४ २१५२७८ १०९२६५ १०६०१३
२९ ५६७ ५५१४ तालुका चन्नगिरि २०२ २८१००४ १४२०२७ १३८९७७

स्वयादिसँEdit