Open main menu

Wikipedia β

डायोडयागु प्रकार

दायोद छगु इलेक्ट्रोनिक भः ख। थ्व भलं करेन्टयात छगु जक दिशाय् बा वने बी। इलेक्त्रोनिक्सय् दायोद निगु-तर्मिनल इलेक्त्रोनिक कम्पोनेन्त ख गुकिलि असिमेत्रिक त्रान्सफर गुण दै। थुकिलि छगू दिशाय् करेन्तया निंतिं म्हो (वा ०) प्रतिरोध/रेजिस्त्यान्स दइ धाःस मेगु दिशाय् सिक्क अप्व (आदर्श रुपय् अल्याख) प्रतिरोध दइ। थौंकन्हे छ्यलिगु दकलय् साधारण दायोद सेमिकन्दक्तर दायोद ख। थ्व दायोद छगु सेमिकन्दक्तरया क्रिस्तलिन तुक्रा ख। थुकिलि निगु इलेक्त्रिकल तर्मिनलय् स्वानातःगु निगु p-n जंक्सन दै। [१] भ्याक्युम त्युब दायोद धाःगु नेगु दायोदय् धाःसा निगु इलेक्त्रोद (छता प्लेत एनोद व हितेद क्याथोद) दूगु भ्याक्युम त्युब दइ।

लिधंसाEdit

  1. Physical Explanation – General Semiconductors (2010-05-25). 2010-08-06 कथं।

स्वयादिसँEdit