धुले जिल्ला

धुळे जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ४९८ जिल्ला धुले ६७४ १४७९८२६ ७५८९१६ ७२०९१०
२७ ४९८ ३९५६ तालुका शिरपूर १४५ ३४५२३२ १७६०१२ १६९२२०
२७ ४९८ ३९५७ तालुका सिंदखेडे १४१ २७६३९० १४२४९९ १३३८९१
२७ ४९८ ३९५८ तालुका साक्री २२५ ४३५४५३ २२०८३२ २१४६२१
२७ ४९८ ३९५९ तालुका धुले १६३ ४२२७५१ २१९५७३ २०३१७८

स्वयादिसँ

सम्पादन