नदिया जिल्ला

नदिया जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

नदिया जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३३६ जिल्ला नदिया जिल्ला १२१६ ३७२८७२७ १९२१११२ १८०७६१५
१९ ३३६ २२९९ तहसील करीमपुर-I ६५ १६०८९५ ८३०१४ ७७८८१
१९ ३३६ २३०० तहसील करीमपुर-II ६५ २१७१३६ १११४८८ १०५६४८
१९ ३३६ २३०१ तहसील तेहट्टा-I ५५ २४४३२२ १२५८७५ ११८४४७
१९ ३३६ २३०२ तहसील तेहट्टा-II ३२ १५१२३१ ७७२९९ ७३९३२
१९ ३३६ २३०३ तहसील कालीगंज १०५ ३०६१९७ १५७२३४ १४८९६३
१९ ३३६ २३०४ तहसील नाकाशीपाड़ा १०१ ३५२१९१ १८०९९० १७१२०१
१९ ३३६ २३०५ तहसील चापरा ७७ २९६५२९ १५२५७५ १४३९५४
१९ ३३६ २३०६ तहसील कृषनगर - II ४४ १३४०३२ ६८८२६ ६५२०६
१९ ३३६ २३०७ तहसील नबद्वीप २१ ७६२४१ ३९५१५ ३६७२६
१९ ३३६ २३०८ तहसील कृषनगर - I ८७ २८५८८५ १४७२३९ १३८६४६
१९ ३३६ २३०९ तहसील कृष्णागंज ५२ १४६७०५ ७५५७३ ७११३२
१९ ३३६ २३१० तहसील हांसखाली ७६ २४५८९९ १२७५७६ ११८३२३
१९ ३३६ २३११ तहसील शांतीपुर ५४ १५४२५६ ७९४८२ ७४७७४
१९ ३३६ २३१२ तहसील रानाघाट-I ५५ १२०८४७ ६२६६१ ५८१८६
१९ ३३६ २३१३ तहसील रानाघाट-II १०८ ३१४५१९ १६२२३७ १५२२८२
१९ ३३६ २३१४ तहसील चाकदाह १३७ ३१४३८३ १६२८९९ १५१४८४
१९ ३३६ २३१५ तहसील हरिनघाटा ८२ २०७४५९ १०६६२९ १००८३०

स्वयादिसँ

सम्पादन