नसियचामि धयापिं थः छु जाः म्हसिकाया खः उगु हे जाः म्हसिकाया मनूत व थः सिबें पाःगु जाः म्हसिकाया मनूत नित्तां यइपिं मनूत खः । [१] [२]

लिधंसा सम्पादन