नांदेड जिल्ला

नांदेड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५११ जिल्ला नांदेड १५४१ २४४७३९४ १२५८१६० ११८९२३४
२७ ५११ ४०९५ तालुका माहूर ८८ ९९९४० ५१४६५ ४८४७५
२७ ५११ ४०९६ तालुका किनवट १७८ २०७७३२ १०५५६६ १०२१६६
२७ ५११ ४०९७ तालुका हिमायतनगर ७० १०९७२७ ५६३३२ ५३३९५
२७ ५११ ४०९८ तालुका हदगांव १४८ २३२५५३ १२००८१ ११२४७२
२७ ५११ ४०९९ तालुका अर्धापूर ५२ १०९३३२ ५६५९२ ५२७४०
२७ ५११ ४१०० तालुका नांदेड ८३ १३७२२९ ७१४१३ ६५८१६
२७ ५११ ४१०१ तालुका मुदखेड ५१ ९२१७९ ४७२३४ ४४९४५
२७ ५११ ४१०२ तालुका भोकर ८० १०५४१४ ५३९६३ ५१४५१
२७ ५११ ४१०३ तालुका उमरी ६५ ८५५१८ ४३६४० ४१८७८
२७ ५११ ४१०४ तालुका धर्माबाद ५१ ६३०३५ ३१७३३ ३१३०२
२७ ५११ ४१०५ तालुका बिलोली ८३ १४०४७६ ७१८१३ ६८६६३
२७ ५११ ४१०६ तालुका नायगांव(खैरगांव) ८७ १८२८६८ ९३९१३ ८८९५५
२७ ५११ ४१०७ तालुका लोहा १२३ २१७७६० ११२३८३ १०५३७७
२७ ५११ ४१०८ तालुका कंधार १२५ २२४०२७ ११५९०५ १०८१२२
२७ ५११ ४१०९ तालुका मुखेड १५१ २६६२३५ १३७६१३ १२८६२२
२७ ५११ ४११० तालुका देगलुर १०६ १७३३६९ ८८५१४ ८४८५५

स्वयादिसँ

सम्पादन