नागपूर जिल्ला

नागपूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५०५ जिल्ला नागपूर १६१७ १४७४८११ ७५८३५७ ७१६४५४
२७ ५०५ ४०२३ तालुका नरखेड १२८ ११८००३ ६०७४२ ५७२६१
२७ ५०५ ४०२४ तालुका काटोल १६३ १२०५४१ ६१८५३ ५८६८८
२७ ५०५ ४०२५ तालुका कलमेश्वर ९७ ८५४५७ ४३९०४ ४१५५३
२७ ५०५ ४०२६ तालुका सावनेर १२३ १२७४३६ ६५९२३ ६१५१३
२७ ५०५ ४०२७ तालुका पारसिवनी १०७ ९५७०९ ४८८९५ ४६८१४
२७ ५०५ ४०२८ तालुका रामटेक १४५ १३१२३४ ६६८०१ ६४४३३
२७ ५०५ ४०२९ तालुका मौदा ११८ १२५१७० ६४६५५ ६०५१५
२७ ५०५ ४०३० तालुका कामटी ७३ ९६०९१ ४९८७७ ४६२१४
२७ ५०५ ४०३१ तालुका नागपूर(ग्रामीन) १३८ १४८४१८ ७६६०६ ७१८१२
२७ ५०५ ४०३२ तालुका नागपूर(शहर)
२७ ५०५ ४०३३ तालुका हिंगना १२६ १२१०४७ ६३४२१ ५७६२६
२७ ५०५ ४०३४ तालुका उमरेड १३९ १००२०९ ५१५९८ ४८६११
२७ ५०५ ४०३५ तालुका कुही १५१ १२३९७७ ६३१०४ ६०८७३
२७ ५०५ ४०३६ तालुका भिवापूर १०९ ८१५१९ ४०९७८ ४०५४१

स्वयादिसँ

सम्पादन