नाशिक जिल्ला

नाशिक जिल्ला भारतया महाराष्ट्र राज्यया छगु जिल्ला ख।

सामान्य विवरण

सम्पादन

थ्व जिल्लाया विवरण थ्व कथं दु [१]-

२००१या जनसंख्या : ४९,८७,९२३
नागरी : १९,३७,००२
ग्रामीण : ३०,५०,९२१
तालुकात : १५
ग्रामीण तालुका : १५
पंचायत समिति : १५
गां : १,९२७
ग्रामपंचायत : १,३७६
मौसम  : उष्ण व विषम स्वरूप, तापक्रम सामान्यत: उष्ण (३८ - ४० डिग्री सेंटीग्रेड दकले अप्व)
वा : १००४.९ से.मी. वार्षिक

पर्यटकीय स्थल

सम्पादन

थ्व जिल्लाया पर्यटकीय थाय् थ्व कथं दु-

त्रंबकेश्वर मंदिर
श्रीसिहस्थ गोदावरी मंदिर
श्रीगंगा गोदावरी मंदिर
श्रीकाळाराम मंदिर
सीतागुंफा
श्रीकपालेश्वर मंदिर
सुंदर नारायण मंदिर
श्री सप्तश्रृंगी देवी मंदिर व
श्री नारोशंकर (रामेश्वर) मंदिर
बालाजी मंदिर
मुरलीधर मंदिर
यशवंतराव महाराज मंदिर / समाधी
मोदकेश्वर गणपती
कपूरथळा छत्री
काटया मारूती
तपोवन
भद्रकाली मंदिर
समर्थ रामदासांची टाकळी
भक्तीधाम (कैलासमठ)
मुक्तीधाम
कोदंडधारी राम
सोमेश्वर मंदिर
गंगेश्वर वेदमंदिर
पांडव लेणी
चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारक
बुध्दस्मारक
चांभार लेणी
श्रीसप्तश्रृंगी देवी
टाकेद तीर्थ
रामसेज डोंगर
चांदवडची रेणुकादेवी व रंगमहाल

तालुका

सम्पादन

नाशिक जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

नाशिक उपविभाग

सम्पादन

मालेगाव उपविभाग

सम्पादन

निफाड उपविभाग

सम्पादन

कळवण उपविभाग

सम्पादन

त्र्यंबकेश्वर उपविभाग

सम्पादन

दिंडोरी उपविभाग

सम्पादन

येवला उपविभाग

सम्पादन

सटाणा उपविभाग

सम्पादन

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१६ जिल्ला नाशिक १९१९ ३५०९८१४ १८०४७१२ १७०५१०२
२७ ५१६ ४१४२ तालुका सुरगाना १९० १६९५५३ ८४६६७ ८४८८६
२७ ५१६ ४१४३ तालुका कलवन १५२ २०८३६२ १०६१३० १०२२३२
२७ ५१६ ४१४४ तालुका देवला ५० १४४५२२ ७५३०६ ६९२१६
२७ ५१६ ४१४५ तालुका बागलान १६९ ३३६७३४ १७३६२३ १६३१११
२७ ५१६ ४१४६ तालुका मालेगांव १४३ ३६८१३७ १९१२६७ १७६८७०
२७ ५१६ ४१४७ तालुका नांदगांव १०० १८५१८६ ९६५६१ ८८६२५
२७ ५१६ ४१४८ तालुका चांदवड १११ २१०५०८ १०८८१४ १०१६९४
२७ ५१६ ४१४९ तालुका दिंडोरी १५७ ३१५७०९ १६१५०० १५४२०९
२७ ५१६ ४१५० तालुका पेठ १४५ ११९८३८ ६०२९२ ५९५४६
२७ ५१६ ४१५१ तालुका त्रिंबकेश्वर १२५ १५६३६७ ७९१२८ ७७२३९
२७ ५१६ ४१५२ तालुका नासिक ७३ १७५९४८ ९०८८९ ८५०५९
२७ ५१६ ४१५३ तालुका इगतपूरी ११७ १९७६८६ १००४६६ ९७२२०
२७ ५१६ ४१५४ तालुका सिन्नर १२९ २८१०९१ १४५३६८ १३५७२३
२७ ५१६ ४१५५ तालुका निफाड १३४ ४१८८५३ २१६२९३ २०२५६०
२७ ५१६ ४१५६ तालुका येवला १२४ २२१३२० ११४४०८ १०६९१२

लिधंसा

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन