नेपाल सम्बतया दँ धलः

थ्व धलखय् सदि कथं नेपाल सम्बता दँ ब्वथलातःगु दु ।

१२गु सदि Edit

१२गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदि Edit

निगूगु झिदि Edit

स्वगूगु झिदि Edit

प्यगूगु झिदि Edit

१२ सदिया थुगु झिदिं नेपाल सम्बतय् तिथिं जक्क जुइगु ल्याःचाः क्वचाल ।

न्यागूगु झिदि Edit

नेपाल सम्बतय् १२ सदिया थुगु झिदि निसें न्हिल्याः नगुमाः न्ह्याःगु खः ।

खुगूगु झिदि Edit

न्हेगूगु झिदि Edit

च्यागूगु झिदि Edit

गुगूगु झिदि Edit

लिपांगु झिदि Edit

११ गु सदि Edit

११गु सदीया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदि Edit

निगूगु झिदि Edit

स्वगूगु झिदि Edit

प्यगूगु झिदि Edit

न्यागूगु झिदि Edit

खुगूगु झिदि Edit

न्हेगूगु झिदि Edit

च्यागूगु झिदि Edit

गुगूगु झिदि Edit

लिपांगु झिदि Edit

१०गु सदि Edit

१०गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु। छुं दँय् जूगु झाका स्वयेत दँया पतिइ तियादिसँ । थन दँयातः झिदि कथं ब्वथलातयागु जुल ।

न्हापांगु झिदि Edit

निगूगु झिदि Edit

स्वगूगु झिदि Edit

प्यगूगु झिदि Edit

न्यागूगु झिदि Edit

खुगूगु झिदि Edit

न्हेगूगु झिदि Edit

च्यागूगु झिदि Edit

गुगूगु झिदि Edit

लिपांगु झिदि Edit

स्वयादिसँ Edit