नेपाल सम्बतया दँ धलः

थ्व धलखय् सदि कथं नेपाल सम्बता दँ ब्वथलातःगु दु ।

१२गु सदि सम्पादन

१२गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदि सम्पादन

निगूगु झिदि सम्पादन

स्वगूगु झिदि सम्पादन

प्यगूगु झिदि सम्पादन

१२ सदिया थुगु झिदिं नेपाल सम्बतय् तिथिं जक्क जुइगु ल्याःचाः क्वचाल ।

न्यागूगु झिदि सम्पादन

नेपाल सम्बतय् १२ सदिया थुगु झिदि निसें न्हिल्याः नगुमाः न्ह्याःगु खः ।

खुगूगु झिदि सम्पादन

न्हेगूगु झिदि सम्पादन

च्यागूगु झिदि सम्पादन

गुगूगु झिदि सम्पादन

लिपांगु झिदि सम्पादन

११ गु सदि सम्पादन

११गु सदीया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु।

न्हापांगु झिदि सम्पादन

निगूगु झिदि सम्पादन

स्वगूगु झिदि सम्पादन

प्यगूगु झिदि सम्पादन

न्यागूगु झिदि सम्पादन

खुगूगु झिदि सम्पादन

न्हेगूगु झिदि सम्पादन

च्यागूगु झिदि सम्पादन

गुगूगु झिदि सम्पादन

लिपांगु झिदि सम्पादन

१०गु सदि सम्पादन

१०गु सदिया नेपाल सम्बतया दँत थ्व कथं दु। छुं दँय् जूगु झाका स्वयेत दँया पतिइ तियादिसँ । थन दँयातः झिदि कथं ब्वथलातयागु जुल ।

न्हापांगु झिदि सम्पादन

निगूगु झिदि सम्पादन

स्वगूगु झिदि सम्पादन

प्यगूगु झिदि सम्पादन

न्यागूगु झिदि सम्पादन

खुगूगु झिदि सम्पादन

न्हेगूगु झिदि सम्पादन

च्यागूगु झिदि सम्पादन

गुगूगु झिदि सम्पादन

लिपांगु झिदि सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन