नेपाल सम्बतया सदि

सच्छि दँया मंकाःयातः सदि धकाः धाइ ।

ल्याःचाः सम्पादन

नेपाल सम्बत दँ १ निसें न्ह्याःगु खः अज्याः नेपाल सम्बतया सदि १००या ल्याखय् क्वचाइ । अथेतुं नेपाल सम्बतया झिदि १०या ल्याखय् क्वचाइ ।

झिदि सम्पादन

Caption text
गूगु झिदि दँल्याः
न्हापांगु झिदि १ - १०
निक्वःगु झिदि ११ - २०
स्वक्वःगु झिदि २१ - ३०
प्यक्वःगु झिदि ३१ - ४०
न्याक्वःगु झिदि ४१ - ५०
खुक्वःगु झिदि ५१ - ६०
न्हेक्वःगु झिदि ६१ - ७०
च्याक्वःगु झिदि ७१ - ८०
गुक्वःगु झिदि ८१ - ९०
लिपांगु झिदि ९१ - १००

नेपाल सम्बत न्ह्यः सम्पादन

नेपाल सम्बत न्ह्याये न्ह्यःया सदित अःखतं ल्याः खाना वनिं ।

नेपाल सम्बतया सदित सम्पादन

अप्वः सम्पादन