न्हंला तिथिं कथंया नेपाल सम्बतय् थ्यंमथ्यं नीदँय् छकः सुलीगु ला खः । न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् धाःसा अनला धैगु मदु ।


स्वयादिसँ सम्पादन