परिवार (समाज)

परिवार धाःगु छगू सामाजिक इकाइ ख। थ्व इकाइय् मा, अबु, मचा आदि दै

परिवार व थःथिति

सम्पादन

परिवार व थःथितिइ क्वय् बियातःपिं मनुत दयेफु-

स्वयादिसँ

सम्पादन