पाली जिल्ला

पाली जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
११८ जिल्ला पाली १०१७ १५७७५६७ ७८७५५९ ७९०००८
११८ ५९७ तहसील जैतारण १०८ २०४१५५ १०२४६२ १०१६९३
११८ ५९८ तहसील रायपुर १३७ २०५२५४ १०३००५ १०२२४९
११८ ५९९ तहसील सोजत १२३ १६५३५९ ८२०५६ ८३३०३
११८ ६०० तहसील रोहट ७९ १२०९६३ ६२१११ ५८८५२
११८ ६०१ तहसील पाली १०१ १३८३११ ६९६२७ ६८६८४
११८ ६०२ तहसील मारवाड़ जंक्शन १५६ १८६९७४ ९२०८३ ९४८९१
११८ ६०३ तहसील देसूरी १३६ १९३०६७ ९४८२९ ९८२३८
११८ ६०४ तहसील सुमेरपुर ६६ १४४३०३ ७१४९३ ७२८१०
११८ ६०५ तहसील बाली १११ २१९१८१ १०९८९३ १०९२८८

स्वयादिसँ

सम्पादन