Open main menu

हलिमया भाषा (भाय्) यागु च्वसुतयेगु पुच: |

उपपुचःतः

थ्व पुचले ६ सकलय् बियातःगु ६ उपपुचःतः दु।

पुच "भाषा"य् दुगु च्वसुत।

६३ सकलय् थ्व बियातःगु ६३ पौस थ्व पुचले दु।