पुरूलिया जिल्ला

पुरूलिया जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

पुरूलिया जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३४० जिल्ला पुरूलिया जिल्ला २४५९ २५५६८०१ १३०४२०८ १२५२५९३
१९ ३४० २३७८ तहसील जयपुर १०९ १२३०९० ६३६३३ ५९४५७
१९ ३४० २३७९ तहसील पुरूलिया-II १०१ १५७८६२ ८०४९२ ७७३७०
१९ ३४० २३८० तहसील पारा ११८ १६७९९७ ८६४२३ ८१५७४
१९ ३४० २३८१ तहसील रघुनाथपुर-II ९० १०७८२७ ५५४६३ ५२३६४
१९ ३४० २३८२ तहसील रघुनाथपुर-I ७९ ९६४८८ ४९७६२ ४६७२६
१९ ३४० २३८३ तहसील नेतुरिया ११० ८३१३७ ४२७०७ ४०४३०
१९ ३४० २३८४ तहसील सान्तुरी ९२ ७२५८६ ३६९९५ ३५५९१
१९ ३४० २३८५ तहसील काशीपुर १९८ १७४३२५ ८८७३८ ८५५८७
१९ ३४० २३८६ तहसील हुरा १११ १४३५७५ ७२८६७ ७०७०८
१९ ३४० २३८७ तहसील पुरूलिया-I १०५ १४५४९४ ७४८७३ ७०६२१
१९ ३४० २३८८ तहसील पुन्चा ९९ १२३८५५ ६२६७६ ६११७९
१९ ३४० २३८९ तहसील आरशा ९५ १५४७३६ ७८३९८ ७६३३८
१९ ३४० २३९० तहसील झालदा-I १३१ १२७७५९ ६५२४७ ६२५१२
१९ ३४० २३९१ तहसील झालदा-II ११८ १३५८१४ ६९१४१ ६६६७३
१९ ३४० २३९२ तहसील बागमुंडी १३८ १३५५७९ ६९५२० ६६०५९
१९ ३४० २३९३ तहसील बलरामपुर ८९ ११३५१९ ५८३१४ ५५२०५
१९ ३४० २३९४ तहसील बड़ाबाजार २०२ १६२५०८ ८२१५८ ८०३५०
१९ ३४० २३९५ तहसील मानबाजार - I २१९ १४४५५० ७३१७२ ७१३७८
१९ ३४० २३९६ तहसील मानबाजार - II १२४ ९७१६४ ४८९४३ ४८२२१
१९ ३४० २३९७ तहसील बन्दोवान १३१ ८८९३६ ४४६८६ ४४२५०

स्वयादिसँ

सम्पादन