पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला

पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला भारतया पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालया छगू जिल्ला ख।

पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य पश्चिम बंगाल
Time zone IST

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु--

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१९ राज्य पश्चिम बंगाल ३७४६९ ६२१८३११३ ३१८४४९४५ ३०३३८१६८
१९ ३४५ जिल्ला पूर्व मेदिनीपुर जिल्ला २९२९ ४५०३१६१ २३२२५६२ २१८०५९९
१९ ३४५ २४७० तहसील पांसकुड़ा २२५ २८३३०३ १४५५६३ १३७७४०
१९ ३४५ २४७१ तहसील कोलाघाट १०६ २३९६४६ १२४२८३ ११५३६३
१९ ३४५ २४७२ तहसील तमलुक ९९ २०७०६४ १०६९०४ १००१६०
१९ ३४५ २४७३ तहसील सहिद मातंगिनी ८१ १८३९८७ ९५३५२ ८८६३५
१९ ३४५ २४७४ तहसील नन्दकुमार १०० २६२९९८ १३५७२० १२७२७८
१९ ३४५ २४७५ तहसील महिसादल ७३ १९९६१३ १०३०२३ ९६५९०
१९ ३४५ २४७६ तहसील मयना ८५ २२०३३० ११४५५१ १०५७७९
१९ ३४५ २४७७ तहसील पटाशपुर - I १३६ १६६९७७ ८६२८० ८०६९७
१९ ३४५ २४७८ तहसील पटाशपुर - II १४४ १७५०५६ ९०३१९ ८४७३७
१९ ३४५ २४७९ तहसील भगवानपुर-II १६७ १९२१६२ ९९०६० ९३१०२
१९ ३४५ २४८० तहसील भगवानपुर-I १६४ २२२६७७ ११५२२८ १०७४४९
१९ ३४५ २४८१ तहसील चांदीपुर १११ १७६७०४ ९१३४२ ८५३६२
१९ ३४५ २४८२ तहसील सुताहाटा ७८ ११८६२९ ६०८९२ ५७७३७
१९ ३४५ २४८३ तहसील हालदिया २४ ९७९९२ ५०५३१ ४७४६१
१९ ३४५ २४८४ तहसील नन्दीग्राम-I ९८ २०२०३२ १०३८८० ९८१५२
१९ ३४५ २४८५ तहसील नन्दीग्राम-II ४० ११७९४५ ६०६०१ ५७३४४
१९ ३४५ २४८६ तहसील खेजुरी-I ४२ १३२९९२ ६८४९४ ६४४९८
१९ ३४५ २४८७ तहसील खेजुरी-II ९७ १३९४६३ ७१२९४ ६८१६९
१९ ३४५ २४८८ तहसील कन्टाई - I २२१ १७०८९४ ८८१०५ ८२७८९
१९ ३४५ २४८९ तहसील देशोप्रान १६६ १७०९३८ ८८०९४ ८२८४४
१९ ३४५ २४९० तहसील कन्टाई - III १६६ १५७७९३ ८११४३ ७६६५०
१९ ३४५ २४९१ तहसील एगरा-I १२३ १६७१६३ ८६४५८ ८०७०५
१९ ३४५ २४९२ तहसील एगरा-II ११५ १७८७६३ ९२५७८ ८६१८५
१९ ३४५ २४९३ तहसील रामनगर-I १३७ १६१९८६ ८२४९४ ७९४९२
१९ ३४५ २४९४ तहसील रामनगर-II १३४ १५६०५४ ८०३७३ ७५६८१

स्वयादिसँ

सम्पादन