प्रजनन प्रणाली

प्रजनन प्रणाली नं प्राणीतेगु प्रजनन यायेगु अंगतेगु प्रणालीयात ईंगीत याइ।

अयौन प्रजनन प्रणाली

सम्पादन

यौन प्रजनन प्रणाली

सम्पादन

मिजं यौन प्रजनन प्रणाली

सम्पादन

मिसा यौन प्रजनन प्रणाली

सम्पादन