प्रोटिन धाःगु एमिनो एसिडया पोलिमर ख। आसन्न अमिनो एसिडया कार्बोक्सिल व अमिनो ग्रुपयात पेप्टाइड बोन्डं स्वाना प्रोटिनय आधारभूत संरचना देकी। छगू प्रोटिनय् अमिनो एसिडया अनुक्रमयात आनिवंशिक कोडय् अनुवद्ध जीनया अनुक्रमं परिभाषित याइ। सामान्यकथं आनुवंशिक कोडं २०गु मानक अमिनो एसिडयात निर्दिष्ट याइ, तर छुं जीवय् जेनेटिक कोडय् सेलेनोसिस्टिन व छुं archaeaय् पाइरोलाइसिन नं दे फु।

protein model mosaic.

पोलिस्याकेराइड व न्युक्लिक एसिड थें न्यागु बायोलोजिकल म्याक्रोमोलेक्युल थें हे प्रोटिन प्राणीतेगु छगू आवश्यक भाग ख व सेलया दुने जुइगु सकल प्रक्रियाय् प्रोटिनं ब्वति काइ।

संरचना सम्पादन

प्रोटिनया प्यता संरचना दइ-

  • प्राथमिक संरचना (Primary structure): अमिनो एसिदतेगु छझ्वः, थुकियात पोलिअमाइद नं धाइ।
  • द्वितीय संरचना (Secondary structure): अल्फा हेलिक्स, बेता शीत, तर्न आदि दूगु संरचना
  • तृतीय संरचना (Tertiary structure): हाइद्रोफोबिक कोर, साल्त ब्रिज, दाइसल्फाइद बोन्द, पोस्तत्रान्स्लेसन मोदिफिकेसन आदि छ्य्‌ला दयावइगु संरचना
  • चतुर्थ संचरना (Quaternary structure): थीथी पोलिपेप्ताइदत जानाः दयेकीगु, प्रोटिन कम्प्लेक्सया रुपय् ज्या याइगु रुप।

स्वयादिसँ सम्पादन