फ्लोरेन्स नाईटिङेल

फ्लोरेन्स नाईटिङेल (१२ मे, १८२० – १३ अगस्ट, १९१०)

फ्लोरेन्स नाईटिङेल