बूंदी जिल्ला

बूंदी जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२१ जिल्ला बून्दी ८६७ ८८८२०५ ४६१७३४ ४२६४७१
१२१ ६२२ तहसील हिण्डोली १८४ २१९९६८ ११४२४२ १०५७२६
१२१ ६२३ तहसील नैनवा १९० १७६५८५ ९२२३६ ८४३४९
१२१ ६२४ तहसील इन्द्रगढ ११६ ८७०६६ ४५४५७ ४१६०९
१२१ ६२५ तहसील केशोरायपाटन ११२ १०८६१२ ५६२०३ ५२४०९
१२१ ६२६ तहसील बून्दी २६५ २९५९७४ १५३५९६ १४२३७८

स्वयादिसँ

सम्पादन