बेतालघाट तहसील

बेतालघाट तहसील भारतया उत्तराखण्ड राज्यया नैनीताल जिल्लाया छगू तहसील ख।

थ्व तहसीलया गां थ्व कथं दु-

 • अमेल, बेतालघाट तहसील ‎
 • अमेल N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • आवलाकोट, बेतालघाट तहसील ‎
 • उदयपुरी बैलपडाव, बेतालघाट तहसील ‎
 • ओडा डाडर, बेतालघाट तहसील ‎
 • ओडा वासकोट, बेतालघाट तहसील ‎
 • कटीमी, बेतालघाट तहसील ‎
 • कटीमी (दरियामद), बेतालघाट तहसील ‎
 • कटीमी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • कुँवरपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • कांडा N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • कान्डा, बेतालघाट तहसील ‎
 • किशनपुर कोटली, बेतालघाट तहसील ‎
 • किशनपुर डोलिया, बेतालघाट तहसील ‎
 • कोरड, बेतालघाट तहसील ‎
 • कोरड N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • कोल, बेतालघाट तहसील ‎
 • कोल N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • खेमपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • खैरनी, बेतालघाट तहसील ‎
 • खैराली, बेतालघाट तहसील ‎
 • खैराली चक पातल, बेतालघाट तहसील ‎
 • गैबुआफीचा, बेतालघाट तहसील ‎
 • गैबुवा डोलिया, बेतालघाट तहसील ‎
 • गैवुवाखास, बेतालघाट तहसील ‎
 • गिन्‍ती गॉव, बेतालघाट तहसील ‎
 • गोतिया, बेतालघाट तहसील ‎
 • घंघरेटी ZA, बेतालघाट तहसील ‎
 • घंघरेटी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • चड्यूला, बेतालघाट तहसील ‎
 • चन्द्रकोट, बेतालघाट तहसील ‎
 • च्यूनी, बेतालघाट तहसील ‎
 • च्यूनी चक अदबाडी, बेतालघाट तहसील ‎
 • च्यूनी चक अदबाडी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • चापड, बेतालघाट तहसील ‎
 • चापड N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • जोशी खोला, बेतालघाट तहसील ‎
 • डाबरबाडी, बेतालघाट तहसील ‎
 • डिगथरी, बेतालघाट तहसील ‎
 • ढोलगाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्लागाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्लागाँव N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्लाबर्धो, बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्ली सेठी, बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्लीसेठी (NZA), बेतालघाट तहसील ‎
 • तल्लीसेठी (दरियामद ), बेतालघाट तहसील ‎
 • तौराड, बेतालघाट तहसील ‎
 • तौराड N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • थापल, बेतालघाट तहसील ‎
 • थापल N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • थापली, बेतालघाट तहसील ‎
 • दाडिमा, बेतालघाट तहसील ‎
 • धारी, बेतालघाट तहसील ‎
 • धारी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • नन्दपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • नाथूनगर, बेतालघाट तहसील ‎
 • नौधर, बेतालघाट तहसील ‎
 • पटोडी, बेतालघाट तहसील ‎
 • पटोडी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • पत्तापानी, बेतालघाट तहसील ‎
 • पदमपुर डोलिया, बेतालघाट तहसील ‎
 • पुरूषोत्तमपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • पवलगड, बेतालघाट तहसील ‎
 • बूँगा, बेतालघाट तहसील ‎
 • बन्‍दरजूडा, बेतालघाट तहसील ‎
 • बरायल, बेतालघाट तहसील ‎
 • बेलपोखरा, बेतालघाट तहसील ‎
 • बिशगुली N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • बिशनपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • भतरौंज N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • भतरौजखान, बेतालघाट तहसील ‎
 • भवानीपुर गढियाल, बेतालघाट तहसील ‎
 • भवानीपुर सलिया, बेतालघाट तहसील ‎
 • मदनपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • मनकण्‍ठपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • मल्ला बर्धो, बेतालघाट तहसील ‎
 • मल्लागाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • मल्ली सेठी N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • महादेवपुर, बेतालघाट तहसील ‎
 • मोहनपुर बजवाल, बेतालघाट तहसील ‎
 • मोहनपुर मेहरा, बेतालघाट तहसील ‎
 • मोहनपुर रौतेला, बेतालघाट तहसील ‎
 • रहेली, बेतालघाट तहसील ‎
 • रहेली N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • राजसेरा, बेतालघाट तहसील ‎
 • रानीबाग, बेतालघाट तहसील ‎
 • रानीबाग N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • रिखोली, बेतालघाट तहसील ‎
 • रो.ल.नैनीचौक(पाँच चक)N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • रौलिया गाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • रौलिया लग्गा नैनीचौक, बेतालघाट तहसील ‎
 • रौलियालग्गानैनीचौक मयपांच चौक, बेतालघाट तहसील ‎
 • लेधरा, बेतालघाट तहसील ‎
 • विनकोट, बेतालघाट तहसील ‎
 • विसगुली, बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी धारकोट, बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी धारकोट(NZA), बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी बेलगाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी बेलगांव N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी भण्डार (दरियामद), बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी भण्डार N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी भन्डार, बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी मजगाँव, बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी मझगाँव N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • सेठी मझगॉव दरियामद, बेतालघाट तहसील ‎
 • सुनस्यारी, बेतालघाट तहसील ‎
 • सिराडी, बेतालघाट तहसील ‎
 • सोनजाला नयावाद, बेतालघाट तहसील ‎
 • सोनली, बेतालघाट तहसील ‎
 • हरचनोली, बेतालघाट तहसील ‎
 • हरीनगर, बेतालघाट तहसील ‎
 • हल्द्वयानी, बेतालघाट तहसील ‎
 • हल्सों, बेतालघाट तहसील ‎
 • हल्सों N.Z.A., बेतालघाट तहसील ‎
 • हल्सौ लग्गा बरौसीर, बेतालघाट तहसील ‎
 • हिम्‍मतपुर गैबुआ, बेतालघाट तहसील ‎

स्वयादिसँ

सम्पादन