भीलवाडा जिल्ला

भीलवाडा जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२२ जिल्ला भीलवाड़ा १७९० १८९५८६९ ९५५३७८ ९४०४९१
१२२ ६२७ तहसील आसीन्द २०९ २३७५१९ ११८७६६ ११८७५३
१२२ ६२८ तहसील हुरडा ८२ १११४२८ ५६८३६ ५४५९२
१२२ ६२९ तहसील शाहपुरा १६२ १७६७०० ८९८६८ ८६८३२
१२२ ६३० तहसील बनेड़ा ८७ १२३७१४ ६२२९८ ६१४१६
१२२ ६३१ तहसील माण्डल २१२ २३५६४० ११५७२८ ११९९१२
१२२ ६३२ तहसील रायपुर ८९ ९७८६९ ४८२५६ ४९६१३
१२२ ६३३ तहसील सहाड़ा १०३ ११६३०९ ५७२६७ ५९०४२
१२२ ६३४ तहसील भीलवाड़ा १४३ १८६६०० ९४३६० ९२२४०
१२२ ६३५ तहसील कोटड़ी १८० १७४७०१ ८८९०१ ८५८००
१२२ ६३६ तहसील जहाजपुर २२८ १९७१८७ १०१५१३ ९५६७४
१२२ ६३७ तहसील माण्डलगढ़ १८३ १६२८५९ ८३२२८ ७९६३१
१२२ ६३८ तहसील बिजोलिया ११२ ७५३४३ ३८३५७ ३६९८६

स्वयादिसँ

सम्पादन