नसाः ज्वरेयायेगु थाय्‌यात भुतू धाइ। आधुनिक हलिमय् सकल हे थें छेँय् छखा भुतू दयाच्वनि। भुतूलि नसाः नाप स्वापू दूगु थीथी ज्या यायेत थीथी ज्याभः मुंकातेगु चलन दु।

ज्या सम्पादन

भुतूलि याइगु छुं ज्या थ्व कथं दु-

 • थुयेगु (दसु-जा थुयेगु)
 • मनेगु (दसु खेँ मनेगु)
 • खुनेगु (दसु: केँ खुनेगु)
 • दायेकीगु (दसु: दुरु दायेकीगु)
 • फिनेगु (दसु फिनातःगु लइँ अचार)
 • सीगु (दसु: ला सीगु)
 • केलेगु ( दसु: माय् केलेगु)
 • छ्यायेगु
 • तायेगु (दसु: ला तायेगु)

ज्वलं सम्पादन

भुतूलि छ्यलिगु ज्वलंतेत भुतू ज्वलं धाइ। हलिमय् थीथी थासय् थीथी कथंया भुतू ज्वलंत दु। थी-थी नसा दयेकेत थी-थी ज्वलं छ्यलिगु या। भुतू ज्वलंतेत इमिगु ज्या, आकार, दयेकातःगु वस्तु आदि थी-थी रुपय् बायेछिं। छुं भुतू ज्वलं थ्व कथं दु-

 • आंख्वरा
 • करुवा
 • कुँइँ वा चुल्सि (Kitchen knife)
 • कःसला (मरि पुइकिगु ज्वलं)
 • ख्वला (अय्‌लाःख्वला, कँय्‌ख्वला, लीख्वला)
 • चतां
 • चुल्सा (चुलेगु भः)
 • च्यापिं वा च्यागः वा च्याथल (Kettle)
 • च्यासा
 • थल
 • देमा
 • पन्यु
 • भुतू द्यां (छुसा थल)
 • भुतूप्वाः
 • भुतूथःमि