मुजफफर नगर जिल्ला

मुजफफर नगर जिल्ला भारतया उत्तरप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

मुजफफर नगर जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य उत्तरप्रदेश

तहसीलEdit

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-

जनसंख्याEdit

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य उत्तर प्रदेश ९७८१४ १५५३१७२७८ ८०९९२९९५ ७४३२४२८३
१३३ जिल्ला मुज़फ्फरनगर ८८० २९५२२०० १५६५००४ १३८७१९६
१३३ ७०६ तहसील कैराना १४९ ४१६५९४ २२१६८५ १९४९०९
१३३ ७०७ तहसील शामली १३४ ४७०८८२ २५१२९३ २१९५८९
१३३ ७०८ तहसील मुज़फ्फरनगर २३५ ८६१६०६ ४५५८०२ ४०५८०४
१३३ ७०९ तहसील बुढ़ाना ११० ४४३५२९ २३६३६० २०७१६९
१३३ ७१० तहसील खतौली १२१ ३२९८०२ १७३८१८ १५५९८४
१३३ ७११ तहसील जानसठ १३१ ४२९७८७ २२६०४६ २०३७४१

स्वयादिसँEdit