मेटाफिजिक्स

न् ल च्हिभ हबिअ २ च्हिन्तोस् ॑ चोमिअन् चच!!!! पुतोस् दे मिएर्दद १२३४५६७८९६५